Algemene voorwaarden

Artikel  1 - Toepasselijkheid

Behoudens afwijkende, schriftelijke overeenkomst, zijn onderhavige voorwaarden van toepassing in de relatie tussen de opdrachtgever en www.aanpassen-basisakte.be.

Artikel 2 - Duur

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat de opdrachtgever www.aanpassen-basisakte.be schriftelijk gelast met het uitvoeren van de aanpassing van de statuten. Deze toestemming wordt impliciet geacht te zijn gegeven door het toesturen van een aan te passen basisakte.

Artikel 3 - Gegevens

De opdrachtgever verbindt er zich toe de nodige gegevens ter beschikking te stellen van www.aanpassen-basisakte.be en op eerste verzoek eventuele aanvullende gegevens te verstrekken. Indien aanvullende gegevens werden opgevraagd maar niet werden overgemaakt door de opdrachtgever, dan wordt de leveringstermijn met een overeenstemmende termijn verlengd.

Indien gewenst, ontvangt de opdrachtgever na betaling van de kostennota, zijn bezorgde gegevens terug.

Artikel 4 - Opdracht

Www.aanpassen-basisakte.be controleert de bezorgde documenten met betrekking tot de bepalingen die mogelijks strijdig zijn met de wet van 2 juni tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken (B.S. 28 juni 2010), vervangt de strijdige bepalingen en maakt een gecoördineerde versie.

Naast een document dat de vervangende artikelen bevat, wordt een gecoördineerde versie opgemaakt waarbij de te vervangen artikels in een kleiner lettertype worden geplaatst, onmiddellijk gevolgd door het vervangende artikel. Beide documenten worden in een word-formaat aangeleverd.

Artikel 5 - Kostprijs

De kostprijs voor de aanpassing van standaardstatuten bedraagt vijfhonderd vijfenzeventig euro (€ 575,00), inclusief BTW. In onderling overleg kunnen partijen een ander bedrag overeenkomen.

Deze kostprijs omvat: controleren, aanpassen en coördineren van de statuten, alsook het overmaken van een digitale versie. Op aanvraag kan steeds een ingebonden, papieren versie bekomen worden. Kostprijs hiervoor bedraagt vijfentwintig euro (€ 25,00) per exemplaar, inclusief BTW en exclusief verzendingskosten.

Artikel 6 - Betaling

De kostennota is integraal verschuldigd binnen de veertien (14) dagen na het aanleveren van de gecoördineerde statuten.

Bij niet-betaling zal een intrest verschuldigd zijn, gelijk aan de wettelijke intrest verhoogd met vijf ten honderd (5%) per jaar. Deze intrest is verschuldigd zonder enige vorm van ingebrekestelling. Tevens behoudt www.aanpassen-basisakte.be zich het recht voor de uitvoering van eventuele andere opdrachten te schorsen of te beëindigen.

Artikel 7 - Beëindiging overeenkomst

Aan de opdracht komt een einde door het toesturen van de aangepaste statuten.

Tevens heeft www.aanpassen-basisakte.be het recht de opdracht als beëindigd te beschouwen indien een vraag naar bijkomende gegevens binnen redelijke termijn onbeantwoord is gebleven.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

Www.aanpassen-basisakte.be is op generlei wijze aansprakelijk voor:

- bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van of namens opdrachtgever;

- enig welke schade voortspruitende uit wetswijzigingen die zouden worden afgekondigd na het beëindigen van de opdracht.

Www.aanpassen-basisakte.be is tevens niet verantwoordelijk voor meerkost die zou ontstaan uit bijkomend werk naar aanleiding van gewijzigde wetgeving die in voeg treedt na de afloop van de overeenkomst.

Artikel 9 - Betwistingen

Het Belgisch recht is van toepassing op alle geschillen en discussies die zouden kunnen voortvloeien uit de overeenkomsten tussen de opdrachtgever en www.aanpassen-basisakte.be.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge zijn hierbij met uitzondering van alle overige rechtbanken bevoegd te oordelen over voormelde geschillen en discussies.